Bulgaristan’dan Türkiye’ye Araç Getirme

“Bulgaristan’dan Türkiye’ye Araç Getirebilir miyim?” bu son yıllarda cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Nedeni ise 2015 Ekim ayında değişen Gümrük Kanunu. Çünkü bu kanunla yurt dışından getirilen araçların yurt içinde kalma süresi 6 aydan 24 aya çıkarıldı. Bu da insanları, Türkiye’de vergiler nedeniyle fahiş fiyata satılan arabaları almak yerine yurt dışından araba getirtmeye yöneltti. 2017 yılındaki bir başka düzenleme ise Bulgaristan’dan emekli olanların yüzünü güldürdü. Bu değişikliğe göre de Bulgaristan’dan emekli olanlar 2 yıl boyunca araçlarını Türkiye’ye getirebiliyor. Peki Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç getirebilmenin şartları neler? Yeni mevzuata göre getirilen kolaylıkları başlıklar halinde ele alalım. 

Turistik Kolaylıklar Kapsamında Bulgaristan’dan Araç Getirme 

Türkiye dışında ikamet edenler, başka bir ifade ile yerleşik bulunanlar ve Bulgaristan’dan emekli olanlar yaşadıkları ülkede adlarına kayıtlı olan taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye geçici olarak getirebiliyorlar. Kişinin yerleşik kabul edilebilmesi için son 1 yıl içinde 185 günden uzun ve kesintisi olarak Bulgaristan’da yaşamış olması gerekiyor. 
• TC vatandaşı olan ve Türkiye sınırları içinde yaşayan kişiler ise turistik kolaylıklar kapsamında Bulgaristan’dan araç getirip kullanamazlar.
• Bulgaristan’dan turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araç, sadece taşıt sahibi tarafından kullanılabilir. Aracın Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilirse hem araç sahibine hem de hak sahibi olmayan kişiye 4458 sayılı gümrük kanunun 238. Maddesi uyarınca ceza uygulanır ve araç sınır dışı edilir. 
• Ayrıca Türkiye’de yerleşik bir kişinin, Bulgaristan’da yaşayan başka bir kişiye ait aracı vekâleten de olsa Türkiye’ye getirmesi mümkün değildir.
• Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın bir başkasına satılamaz.
• Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilecek araçların yaşı, markası ve direksiyonun sağda solda olması gibi kısıtlamalar yoktur.

Bulgaristan'dan Araç Getirmek İçin Gerekli Evraklar

1. Taşıtın Mülkiyet Belgesi 
2. Getirilecek taşıt giriş yapacak kişiye ait değilse geçerli bir Vekâletname veya Kira Sözleşmesi
3. Taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi 
4. Ülkeye giriş yapacak kişiye ait Pasaport 
5. Bulgaristan’dan emekli olanlar için Konsolosluktan onaylanmış ve Türkçe tercüme edilmiş emekli olduğunu gösterir belge
6. Çalışmak için Türkiye’ye gelenler ek olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndançalışma izin belgesi almalı, mavi kart sahipleri SGK’dan pirim ödendiğine dair belge almalı
7. Eğitim için gelenler ek olarak, öğrenci belgesi
Dolaşım Süresini Aşan Araçlardan Alınan Ceza 
 Bulgaristan’da yerleşik bulunan TC vatandaşları ve TC vatandaşlığı olmayanlar Bulgaristan plakalı araçlarıyla en fazla 2 yıl (730 gün ) Türkiye sınırları içinde kalma hakkına sahipler. 730 gün dolaşımda bulunmuş ve zamanı dolan araçların Bulgaristan’a dönmeleri ve tekrar dolaşım hakkı için en az 6 ay Bulgaristan’da kalması gerekiyor. Kişi turistik kolaylıklar kapsamında getirdiği aracıyla Türkiye’de yasal dolaşım hakkı olan 720 günü 3 aydan az bir süre geçirirse 6 kat usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalır. Süre bitiminden itibaren 3 ayı aşmış ise, 4458 sayılı Gümrük kanununun 238. Maddesi gereğince taşıtın gümrük vergilerinin dörtte biri kadar ceza uygulanır.

Ticari Faaliyet Kapsamında Bulgaristan’dan Araç Getirilmesi  

Bulgaristan’da ticari faaliyet kapsamında yerleşik olan tüzel kişiler adlarına kayıtlı araç ve araçlarını Bulgaristan’da yerleşik olan başka bir kişi aracılığıyla Türkiye’ye getirebilirler. Bu kişilerin gümrükte vekâlet belgelerini yetkililere sunmaları gerekmektedir. Araç sahibi dışında bir kişi tarafından getirilecekse taşıtın sahibi ve vekâleten getirecek olan kişinin, yurt dışında yerleşik olmaları şartı vardır. Yani Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olması gerekiyor. 
Ayrıca Bulgaristan’dan getirilen aracın kişisel ve ticari amaçlarla hak sahibinin izni ile getirildiği hizmet sözleşmesinde belirtilmeli. Bulgaristan’dan getirilen aracın Türkiye’de kullanımı sırasında aracın hak sahibinin Türkiye sınırları içinde bulunması zorunludur. Bu arada Ticari amaçlar kapsamında Türkiye’deki şirket, acente ve şube gibi faaliyetlerde bulunmak için Bulgaristan’dan araç getirilemez.
Vekâleten Taşıt Getirmek İçin Gerekli Evraklar 
Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda şu belgeler hazırlanmalı: 
1. Konsolosluk, Elçilikten veya noter onaylı vekâletname
2. Uluslararası Tur İttifakı (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üye ülkelerin otomobil kuruluşlarınca, ADAC tarafından düzenlenen belgeler
3. Taşıtın hak sahibi ve taşıtı vekâleten Türkiye’ye getirecek kişinin gümrük idaresinde aralarında hazırladıkları ve gümrük idaresinin onayladığı vekâletname 
4. Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenlediği ve ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylattığı belge
5. Tüzel kişiliklere ( şirketler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri) ve otomobil firmalarına ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imzalı ve onaylı vekâleti
6. Kiralanarak getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi
Çifte Vatandaşlık Sahiplerinin Bulgaristan’dan Araç Getirmesi
Bulgaristan’dan turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmek için uyruğun ve çifte vatandaş olmanın bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir. Yani son 12 ay içinde 185 günden az olmamak koşulu ile Bulgaristan’da yaşayanlar araç getirebilir. Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen araç hak sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir.
Bulgaristan’dan İş ve Eğitim İçin Gelenlerin Araç Getirmesi
Bulgaristan Devleti tarafından Türkiye’ye görevli olarak atanan memurlar, iş ve eğitim için gelen Bulgaristan vatandaşları kendi adlarına tescilli araçlarını Türkiye’ye getirebiliyorlar. Bunun için yetkili kefil kuruluş ‘Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ (TURİNG) tarafından verilen Geçici Giriş Karnesini alırlar. Bu karne ile Türkiye’de serbest dolaşım hakkı kazanmış olurlar. 
Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilen araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından MA ve MZ harf serisini taşıyan plakalar verilir. Bu taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi göz önünde bulundurularak Türkiye’de 2 yılı geçmeyecek şekilde kalmalarına izin verilir. 
• Geçici Giriş Karnesi kapsamında Bulgaristan’dan getirilen araçlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi, anne, baba ve çocukları tarafından da kullanılabilir. Taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir. 
• Geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının da yapılmış olması gerekiyor. Süreleri uzatılan belgeler ile birlikte kefil kuruluş bürosuna başvuru yapılır. Ardından ilgili gümrük idaresine başvurularak süre uzatma kaydı karta işletilir.
• Geçici giriş karnesi kapsamında Bulgaristan’dan araç getiren kişi yine bu belgeyle taşıt getirme hakkı bulunan bir kişiye devir işlemi yapabilir. Bu kişilerin asıl yerleşim yeri olan Bulgaristan’da ya da Bulgaristan toprağı sayılan elçilik ve konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığını belgelendirmesi ve aracın gümrük idaresi denetimine alınması gerekir. 

Geçici Giriş Karnesi İçin Gerekli Evraklar 

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.
1. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi 
2. Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi (Mavi kart sahibi kişiler için SGK’ dan alınacak prim ödendiğine ilişkin belge)
3. Öğrenim için Türkiye’de bulunanlardan kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenenöğrenim belgesi
4. Emekliler için, emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi

Bulgaristan’dan Getirilen Aracın Gümrüğe Bırakılması 

Turistik kolaylıklar kapsamında Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen araçlar en yakın Gümrük İdaresi’ne başvurularak taşıt gümrüğüne bırakılabilir. Bunun için dilekçe verilmesi yeterlidir., her hangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Ancak vergi ve cezaları varsa bunların ödenmesi gerekir. Gümrük İdaresi taşıtın kaydını kapatır ve pasaportta ‘Araç vardır’ yazısını iptal eder. Gümrüğe bırakılan taşıtlar, dilekçede belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 ay gümrükte kalabilir. Bu süre Gümrük İdaresi’ne başvurularak uzatılabilir. Süre uzatımı yapılmayan ve 1 ay sonunda iadesi alınmayan araçlar için tasfiye hükümleri uygulanır. 
Bulgaristan’dan Getirilen Araç Türkiye’de Bırakılıp Yurtdışına Çıkılır mı?
Turistik kolaylıklar kapsamında Bulgaristan’dan Türkiye’ye aracılıyla gelen kişi yurtdışına çıkması gerektiğinde aracını Türkiye’de bırakabilir. Bunun için hak sahibinin Gümrük İdaresi’ne başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği kapsamında taahhütname vermesi gerekmektedir. Ya da kişi aracını Gümrük İdaresi’ne bırakarak araçsız bir şekilde yurtdışına çıkabilir. Gümrük idaresi denetimine bırakmadan taşıtsız olarak yurtdışına çıkıldığında taşıtın süresi işlemeye devam eder.